Sơn La: Nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 05/08/2019, 16:28 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-05-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Ban hành Chương trình số 18-CTr/TU ngày 14-12-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm tra, giám sát năm 2019, trong đó có nội dung kiểm tra, việc lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các kết luận qua các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.
 
Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Trung ương tỉnh Sơn La
Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Trung ương tỉnh Sơn La
    Ban hành Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 12-4-2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và các kiến nghị kiểm toán Nhà nước năm 2018 (Báo cáo số 459-BC/TU ngày 04-01-2019).
 
    Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, theo dõi, đôn đốc việc chỉ đạo giải quyết đơn thư, các vụ việc, vụ án còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài và đề xuất những vụ việc, vụ án trọng điểm, phức tạp và giải quyết xong, đồng thời bổ sung những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, giải quyết năm 2019 (Thông báo số 761-TB/TU ngày 01-05-2017); chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy xem xét đưa những vụ việc, vụ án trọng điểm, phức tạp vào danh sách theo dõi, đôn đốc, giải quyết.
 
    Chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội nhằm quản lý chặt chẽ, phát huy tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 06 Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 13 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các cấp ủy, tổ chức Đảng đã ban hành 84 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành, sửa đổi bổ sung 323 văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật để tổ chức triển hai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Các cấp, các ngành, đơn vị đã tập trung thực hiện nghiêm túc cơ chế công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị: các chế độ, chính sách; các quy trình, quy định thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Có 100% các cơ quan, đơn vị do tỉnh quản lý đã thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Thông qua việc công khai, minh bạch đã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng nắm bắt kịp thời thông tin về hoạt động của các cơ quan Nhà nước để giám sát việc thực hiện.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 04 văn bản về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019 và định mức, tiêu chuẩn dự toán thu, chi ngân sách… Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành 58 văn bản mới và sửa đổi, bổ sung về thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sử dụng trang bị, phương tiện, thiết bị làm việc; chế độ chi tiêu phục vụ hội nghị, chế độ công tác phí… Các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai 14 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn. Kết quả qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn và chấp hành nguyên tắc trong quản lý tài chính, tài sản đảm bảo đúng quy định.
                                                                                         Thanh Hiếu
.