Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình: Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 20-3-2017 về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Thứ Năm, 08/08/2019, 17:18 [GMT+7]
    Căn cứ Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03-02-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), ngày 20-3-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ký, ban hành Quy định số 04-QĐ/TU quy định về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Theo đó, đối với công tác cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng và thông tin kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh để cung cấp thông tin về các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thông qua hội nghị giao ban báo chí; hội nghị báo cáo viên; tổ chức họp báo; qua các cuộc họp chính thức của cơ quan; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan; trả lời bằng văn bản đối với các yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân v.v...
 
    Với một trong những chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định số 04-QĐ/TU. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện, đến nay, Quy định này đã tạo ra được một số chuyển biến khá rõ nét trong công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh ta. Trước hết, sau khi có Quy định số 04-QĐ/TU, các cơ quan, đơn vị xác định rõ, cụ thể hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; thông qua quy định về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin đối với các cơ quan, đơn vị giúp cho các tổ chức, cá nhân, người dân ngày càng hiểu rõ, hiểu đúng quy trình việc chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương, các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp tục chủ động, phối hợp với với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 29-01-2019 tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020, đây được coi như là một trong những “cánh tay nối dài” nhằm giúp cho Quy định số 04 được triển khai thực hiện ngày càng sâu, rộng góp phần tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các địa phương. Đồng thời, thông qua các hội nghị giao ban định kỳ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Qua Bản tin Nội chính Quảng Bình được phát hành định kỳ hằng quý với số lượng gần 350 cuốn cho địa bàn toàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã cung cấp kịp thời, đúng quy định thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng làm cơ sở thông tin cho nhiều bài viết có chất lượng được đăng trên Báo Quảng Bình, tạo sự đồng thuận về công tác phòng, chống tham nhũng trong xã hội.
 
    Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy định số 04 vẫn chưa đạt được hiệu quả như đề ra, nhất là việc xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các cơ quan báo chí trong trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chưa đồng đều, liên tục; chưa thực sự chủ động phát hiện, xử lý sai phạm trong định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; chưa thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ về kết quả triển khai thực hiện; chưa triển khai công tác sơ kết để có đánh giá tổng quan, đầy đủ về mặt lượng và việc triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU; v.v... 
 
    Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU; Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả của Quy định số 04 thông qua việc tiếp tục chủ động, thường xuyên, thống nhất trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, nhất là việc phối hợp xử lý sai phạm đối với việc quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng để đưa tin sai trái, vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU để nắm bắt đầy đủ, toàn diện trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo, định hướng và điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng của tỉnh.
Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.