Thừa Thiên - Huế: Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 02/08/2019, 10:25 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú với mục tiêu từng bước góp phần nâng cao ý thức, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và các chương trình, kế hoạch và Trung ương, tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Tọa đàm khoa học
Tọa đàm khoa học "Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng"
    Chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch 38-KH/UBND ngày 27-02-2019 về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho quần chúng nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; các cơ quan báo chí ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; thông tin các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng nên đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho 420 cán bộ chủ chốt ở thành phố Huế; đồng thời, phối hợp các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy để tổ chức phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho cán bộ, đảng viên của các đơn vị, địa phương; đến nay, hầu hết các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức phổ biến tại đơn vị mình.
 
    Kết quả trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương đã ban hành mới 110 văn bản phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; phát hành 378 tài liệu, tờ rơi và tổ chức 937 lớp tuyên truyền với 45.971 cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
                                                                                             Ngọc Linh
.