Đà Nẵng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thứ Năm, 20/04/2023, 09:07 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố.
 
    Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Một số biện pháp cấp bách tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới… 
 
Công an Thành phố Đà Nẵng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Công an Thành phố Đà Nẵng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
    Theo đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: Ủy ban nhân dân thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội; huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có hiệu quả, các điển hình tiên tiến; tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng vững mạnh. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực trong việc phát hiện, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng. Củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng trực tiếp làm công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm, có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; xây dựng một số ứng dụng phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng đủ mạnh để bảo đảm an ninh mạng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao…
 
    Giao Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo Công an thành phố tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng; tham gia thẩm định về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố. Tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích xu hướng bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao trang thiết bị, công nghệ với các tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và các ứng dụng dịch vụ mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. 
 
    Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp tập trung truy tố, xét xử các vụ án về tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng đảm bảo nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời có tính răn đe và tuyên truyền giáo dục chung trong xã hội.
 
    Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 thành phố chỉ đạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều hình thức phong phú, sinh động để xây dựng lối sống lành mạnh; nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
    Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát động phong trào bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng xã, phường, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
 
    Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.
Huỳnh Văn Thắng
                                                (Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng)
.