Đà Nẵng: Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn

Thứ Hai, 17/04/2023, 06:44 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2023 về lãnh đạo công tác phòng, chống, kiểm soát  tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.
 
    Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, người đứng đầu địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống và kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy đến từng cán bộ, đảng viên; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an, toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy và phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố nếu để xảy ra tệ nạn ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn, trong đơn vị thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.
 
Công an quận Hải Châu kiểm tra vũ trường New Phương Đông ngày 31//01/2023
Công an quận Hải Châu kiểm tra vũ trường New Phương Đông ngày 31//01/2023
    Các lực lượng phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy của Công an thành phố, Hải quan thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy; chủ động có biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy tại các cửa khẩu, đường bộ, đường biển, đường hàng không và bưu điện.
 
    Các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tăng cường phối hợp trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy theo hướng tăng án điểm, xét xử lưu động; xét xử nghiêm minh, áp dụng chính sách hình sự phù hợp vừa đảm bảo tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa, vừa có tính cảm hóa tội phạm, vừa đúng quy định của pháp luật. 
 
    Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy trong các tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên, nhất là phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên trong công tác này. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng phường, xã, thôn, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma túy; khuyến khích người dân tố giác, cung cấp cho các cơ quan chức năng những thông tin có liên quan đến tệ nạn và tội phạm ma túy. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp hằng năm phải xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; yêu cầu cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác phòng, chống ma túy, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiên tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. 
 
    Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.
   Huỳnh Văn Thắng
                                     (Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng)
.