Trà Vinh: Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 06/01/2023, 06:48 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu.
 
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các văn bản pháp luật quy định về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, địa phương để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đảm bảo đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật, linh hoạt trong phương thức tổ chức tiếp công dân định kỳ nhằm phát huy tối đa hiệu tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023.
 
    Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý về đất đai, môi trường; về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị và quản lý, vận hành chung cư, các vấn đề mới phát sinh có dư luận và được nhân dân quan tâm, nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành kết luận giải quyết tố cáo và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ vi phạm được phát hiện qua công tác giải quyết tố cáo…
                                                                               Hương Giang
.