Hà Giang: Chuyển biến từ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 02/01/2023, 07:27 [GMT+7]
    Năm 2022, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân đã được xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở, theo đúng quy định của pháp luật, do đó không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp.
 
    Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, phòng ngừa sai phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
 
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tiếp công dân định kỳ
    Theo báo cáo, năm 2022, toàn tỉnh tiếp 648 lượt công dân (696 người), quy ra 626 vụ việc; trong đó: Tiếp thường xuyên 602 lượt công dân (641 người), gồm 581 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng 46 lượt công dân (55 người), giảm 22 lượt so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số đơn tiếp nhận qua tiếp công dân là 210 đơn (206 vụ việc), trong đó, 168 đơn thuộc thẩm quyền (164 vụ việc); 42 đơn không thuộc thẩm quyền (42 vụ việc).
 
    Toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 1.459 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (47 đơn khiếu nại; 72 đơn tố cáo; 1.340 đơn kiến nghị, phản ánh). Có 1.212/1.459 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó, 800 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (12 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, 781 đơn kiến nghị, phản ánh); 412 đơn không thuộc thẩm quyền, đã thực hiện chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định 396 đơn; hướng dẫn công dân gửi 12 đơn, đôn đốc giải quyết 4 đơn.
 
    Giải quyết 796 đơn (786 vụ việc) thuộc thẩm quyền, trong đó, 11 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo và 781 đơn kiến nghị, phản ánh, đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo đúng quy định. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách, giải quyết tranh chấp đất đai, đề nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, công tác thu hồi bồi thường, giải phóng mặt bằng…
 
    Về nhiệm vụ năm 2023, các cấp, các ngành và địa phương tỉnh Hà Giang tổ chức tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật; phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết đạt trên 90% các vụ việc thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường vai trò và chất lượng tham mưu của các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND các cấp; bố trí, sử dụng cán bộ có năng lực, am hiểu pháp luật làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
                                                                                     Văn Hiếu
.