Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2022

Thứ Năm, 05/01/2023, 14:06 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; lãnh đạo Ban và các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Cải cách tư pháp năm 2022; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành và chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh theo Chương trình số 14-CTr/BCĐ ngày 27/01/2022 với kết quả tốt, có nhiều nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng công tac Cải cách tư pháptrong tỉnh. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh với chức năng, nhiệm vụ đã cùng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công cơ bản đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; các nội dung nhiệm vụ theo Chương trình số 14-CTr/BCĐ ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã thực hiện xong theo đúng tiến độ. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự; văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tổ chức 01 buổi làm việc với đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân, để nghe các đơn vị báo cáo tiến độ và chỉ đạo 01 vụ án hình sự theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên toan tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện xong 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 tại Sở Tư pháp tỉnh; tổ chức 01 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính (trong đó có công tác cải cách tư pháp); công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh... 
 
    Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; chất lượng điều tra, truy tố xét xử, thi hành án ngày càng được nâng lên vụ án được đưa ra giải quyết, xét xử, đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm và đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch của ngành đề ra...
 
    Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã chủ động ban hành chương trình Cải cách tư phápnăm 2022 phù hợp với thực tiễn địa phương để triển khai thực hiện; tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp cùng cấp để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện; một số huyện đã quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các cơ quan tư pháp góp phần phục vụ  nhiệm vụ chính trị tại địa phương… 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt công tác năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong dự thảo báo cáo, trọng tâm là: Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác Cải cách tư pháp; ban hành văn bản cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháptrên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác Cải cách tư phápnăm 2023 của Ban Chỉ đạo. Các đồng chí thành thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; tham mưu đánh giá, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch liên quan đến công tác Cải cách tư pháp theo quy định.
                           Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.