Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Ba, 27/12/2022, 07:17 [GMT+7]
    Năm 2022, qua nắm, theo dõi tình hình thực tế tại địa phương, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của thành phố, như: Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/01/2022 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2022”; Công văn số 391-CV/TU ngày 07/01/2022, “Về tăng cường công tác quản lý với hoạt động trái pháp luật của tổ chức Pháp Luân Công”; Công văn số 402-CV/TU ngày 24/01/2022 “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự”; Công văn 499-CV/TU ngày 30/3/2022, “Về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản”; Báo cáo số 220-BC/TU ngày 30/5/2022 tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Báo cáo số 223-BC/TU ngày 06/6/2022 thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thành ủy, Hội đồng nhân dân các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đề xuất, kiến nghị; Quyết định số 685-QĐ/TU ngày 21/7/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 02 Quy định số 755-QĐ/TU, 756-QĐ/TU ngày 30/9/2022 về phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố và Sở Tư pháp thành phố; Báo cáo số 238-BC/TU ngày 08/7/2022 kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã chuyển đến cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương; Công văn số 604-CV/TU ngày 11/10/2022 về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1359/TTCP-C.IV ngày 31/8/2022; tham mưu Thành ủy ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 29/4/2022 và Báo cáo số 251-BC/TU ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố; Báo cáo số 287-BC/TU ngày 01/11/2022 thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp thứ 21, 22 của Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022. Ngoài ra, tham mưu xây dựng các báo cáo, kế hoạch, thông báo và công văn chỉ đạo. 
 
Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Ban Nội chính Thành ủy
Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Ban Nội chính Thành ủy
    Tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo thực hiện văn bản của Trung ương như: Quyết định số 685-QĐ/TU ngày 21/7/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/10/2022 “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Cần Thơ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 24/6/2022 “triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/BNCTW ngày 28/4/2022 của Ban Nội chính Trung ương về Chương trình hành động của Ngành Nội chính Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 05/01/2022, triển khai thực hiện Kết luận số 15-KL/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 07/3/2022, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Công văn số 576-CV/TU ngày 31/8/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; tham mưu dự thảo Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy đóng góp ý kiến các tài liệu dự thảo Quy định của Bộ Chính trị. Ngoài ra, tham mưu xây dựng các báo cáo thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương; các báo cáo định kỳ tổng kết, sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp…    
 
    Tham mưu đề xuất đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo 03 vụ án và đưa các vụ án khỏi diện Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc xử lý 02 vụ án; 03 vụ việc, vụ án Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý năm 2022. Đề xuất đưa 01 vụ việc, 02 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo năm 2022. 
 
    Tiếp nhận 19 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Thành ủy được Ban Nội chính tham mưu xử lý theo quy định, trong đó: kiến nghị, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý 02 đơn. 
 
    Ban Nội chính Thành ủy chủ động xây dựng ban hành hơn 70 văn bản theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, trong đó có các văn bản: Công văn số 345-CV/BNCTU ngày 08/02/2022, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 470-CV/BNCTU ngày 11/7/2022 về việc phối hợp nắm tình hình các khiếu kiện có tính chất phức tạp. Ngoài ra, xây dựng các báo cáo, thông báo, công văn, quyết định liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ công tác hoạt động thường xuyên.    
 
    Duy trì tổ chức họp giao an ninh nội chính hàng quý với các cơ quan chức năng thành phố và cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố để kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình để tham mưu Thành ủy chỉ đạo. 
                                                                                    Nguyễn Hiên
.