Đồng Tháp: Một số kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Sáu, 22/07/2022, 09:32 [GMT+7]
    Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là các thông báo kết luận sau cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh (Đồng Tháp là 01 trong 05 tỉnh, thành đầu tiên của cả nước tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp Tỉnh); ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; tham mưu Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm để làm cơ sở hoạt động.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động theo dõi, đôn đốc các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong lãnh đạo, thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh, hình thành điểm nóng ở các lĩnh vực. Nổi bật là chủ trì 10 cuộc họp với các ngành liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đường lối xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác công tác thi hành án dân sự, hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Tỉnh; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2015 đến nay.
 
    Chủ động trong phương pháp thẩm định văn bản, phối hợp chặt chẽ với các ngành ngay từ giai đoạn xây dựng dự thảo, kịp thời góp ý, bổ sung nên tiến độ, chất lượng, nội dung văn bản trình Thường trực Tỉnh uỷ càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong 06 tháng đã tham gia ý kiến, thẩm định 15 văn bản.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch đề ra, trong kỳ, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 02 cuộc kiểm tra về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị khoá XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thực hiện 01 cuộc giám sát của Ban đối với tổ chức đảng về công tác cải cách tư pháp. Ngoài ra, tổ chức Đoàn khảo sát, nắm tình hình công tác Nội chính Đảng tại 06 địa phương để kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính Đảng của từng địa phương.
 
    6 tháng đầu năm 2022, nghiên cứu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến 340 đơn, thư của các tổ chức, cá nhân gửi đến (159 đơn khiếu nại, 31 đơn tố cáo, 150 đơn kiến nghị, phản ánh), trong đó chuyển đến các đơn vị, địa phương xem xét giải quyết 108 đơn; hướng dẫn và trả lời đương sự 83 đơn; xếp lưu 149 đơn do trùng lắp, gửi nhiều đơn vị…. Ngoài ra, qua công tác xử lý đơn, thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy 04 đơn, thư tố cáo, phản ánh nặc danh đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Hằng tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát các đơn, thư, nội dung yêu cầu của công dân đăng ký gặp Bí thư Tỉnh ủy và báo cáo kết quả tiếp nhận, phân loại đơn và đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo quy định. Trong kỳ, Ban đã thẩm định 22 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại sau tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 
 
    Để đạt được những kết quả nêu trên, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức vào vị trí phù hợp, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Trong kỳ, đã tiếp nhận 02 công chức, điều động 03 vị trí công tác, bổ nhiệm 01 trưởng phòng; có 04 đồng chí hoàn thành các lớp bồi dưỡng, lý luận chính trị; cử tất cả cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa có bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
                                                                                        Yến Ngọc
                                                                 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.