Quảng Bình: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 29/09/2021, 15:25 [GMT+7]
    Trong quý III/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả việc điều chỉnh công tác kiểm tra, giám sát, rà soát lĩnh vực phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh tại địa bàn, góp phần duy trì tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên tất cả các mặt, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021-2025 tại điểm cầu Quảng Bình
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021-2025 tại điểm cầu Quảng Bình
    Công tác kiểm tra, giám sát, rà soát bám sát chương trình, kế hoạch năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 16 đảng viên; triển khai 01 cuộc kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng, 02 cuộc giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 12 đảng viên. Cơ quan ủy ban kiểm tra đã tiếp tục kiểm tra tài chính Đảng đối với 03 tổ chức đảng; triển khai kiểm tra tài chính Đảng đối với một thị ủy; tiếp tục giám sát 16 đảng viên về việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc kê khai tài sản, thu nhập; triển khai 04 cuộc giám sát đối với 03 tổ chức đảng và 08 đảng viên. Làm việc với Thường trực Ủy ban Kiểm tra hai Huyện ủy…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và ban hành Quyết định tổ chức đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã hoàn thiện kết quả và ban hành thông báo kết luận của Đoàn giám sát Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2021.
 
    Qua hoạt động thanh tra của quý III/2021, toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 114 cuộc thanh tra; trong đó đã thực hiện 31 cuộc thanh tra hành chính; 83 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm số tiền hơn 9 tỷ 458 triệu đồng; kiến nghị thu hồi hơn 4 tỷ 797 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 907 triệu đồng; xử lý tài sản vi phạm 1 tỷ 217 triệu đồng; kiến nghị khác 2 tỷ 535 triệu đồng. 
     Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.