Ban nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ: Kết quả tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2021

Thứ Năm, 23/09/2021, 05:10 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; tham mưu văn bản triển khai thực hiện sơ kết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi.
 
    Ban hành văn bản đôn đốc các huyện, thành, thị ủy tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thành, thị ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 
 
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Thao về công tác thực hiện quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách” trên địa bàn huyện Lâm Thao (tháng 9/2021)
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Thao về công tác thực hiện quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách” trên địa bàn huyện Lâm Thao (tháng 9/2021)
    Phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng, ban hành kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xây dựng dự thảo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND tỉnh và các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của tỉnh đối với các đơn vị được kiểm tra.
 
    Tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và “Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách", đối với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ.
 
    Ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra cấp ủy các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng tại đơn vị Công an, Kiểm sát, Tòa án các huyện: Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa và Đoan Hùng.
 
    Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký kết; thường xuyên trao đổi thông tin thông qua việc gửi báo cáo và trao đổi trực tiếp với các cơ quan, đơn vị; phối hợp nghiên cứu, xây dựng đề cương, nội dung quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Quân sự tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt "Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân". Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý 41 đơn, thư của công dân; trong đó, chuyển cơ quan có thầm quyền xem xét giải quyết 06 đơn/06 vụ việc; trả lời, hướng dẫn: 03 đơn; đơn lưu, xử lý chung 32 đơn.
 
    Về nhiệm vụ công tác tháng 9/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng theo chương trình, kế hoạch.
 
    Tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng theo chương trình công tác; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Thao. 
 
    Tham mưu, đề xuất, chuẩn bị các nội dung cần thiết phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 22-KH/BNCTW, ngày 23/8/2021 của Ban Nội chính Trung ương; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh gửi Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định.
Tuệ Minh
.