Hà Nội: Tăng cường công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ Năm, 19/08/2021, 06:28 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quan tâm, giành nhiều thời gian lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, thị ủy quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để tổ chức thực hiện, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.
 
    Tình hình dịch Covid-19 đã gây khó khăn đến việc triển khai tiếp công dân định kỳ của đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy song đồng chí đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư cho tổ chức, cá nhân; chỉ đạo công tác tiếp công dân theo quy định và phù hợp tình hình phòng chống dịch Covid-19; thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đi cơ sở làm việc với 30 quận, huyện, thị ủy để chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, tập trung giải quyết các vụ việckhiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố.
 
 Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố
    Các quận, huyện, thị ủy đều đã xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan tham mưu giúp việc và cơ quan chuyên môn để phục vụ các cuộc tiếp dân; thực hiện thông báo rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của quận, huyện, thị. Tại các cuộc tiếp dân, công dân được trực tiếp trình bày ý kiến, quan điểm, các ngành cho ý kiến, đồng chí bí thư cấp ủy chủ trì cuộc tiếp và đại diện lãnh đạo UBND cùng cấp lắng nghe, chỉ đạo tháo gỡ.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, các đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy đã tổ chức tiếp công dân 226 lần/ 118 ngày; tiếp nhận để xử lý theo thẩm quyền 473 vụ việc; chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết 364 vụ việc; hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết 85 vụ việc. Bí thư cấp ủy cấp xã đã tổ chức tiếp công dân: 3.246 lần/ 5.356 ngày; tiếp nhận để xử lý theo thẩm quyền 502 vụ việc; chỉ đạo cơ quan có thầm quyền giải quyết 152 vụ việc; hướng dẫn công dân đến cơ quan có thầm quyền để được xem xét, giải quyết 63 vụ việc.
 
    Sau kỳ tiếp công dân, cấp ủy ban hành thông báo kết quả tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện thông báo kết luận, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; phân công các đồng chí trong cấp ủy theo dõi kết quả thực hiện, qua đó tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết đơn thư trên địa bàn.
 
    Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy đã ban hành công văn chỉ đạo các cấp, các ngành Thành phố chủ động giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật; tiếp nhận 5.143 đơn, thư gửi từ các nguồn gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy (đơn chuyển từ năm 2020 sang là 1.411 đơn); đã tham mưu, xử lý chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền và xử lý khác 5.090 đơn, đang tiếp tục xử lý 13 đơn; tích cực tham mưu Thành ủy chỉ đạo các đơn vị, quận, huyện, thị ủy chỉ đạo giải quyết 10 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, 43 vụ việc khiếu kiện kéo dài và 96 vụ việc thuộc danh sách theo dõi của quận, huyện, thị ủy; thường xuyên tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, đề nghị cơ sở báo cáo kết quả tình hình, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, theo dõi các vụ việc, tham mưu đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo 15 Thành ủy đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, đông người, có tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
 
    Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 7.894 lượt công dân, có 37 lượt đoàn đông người với 15 vụ việc. Trong đó, lãnh đạo UBND Thành phố tiếp 277 lượt công dân; các cơ quan hành chính đã tiếp 37 lượt đoàn đông người với 15 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo UBND Thành phố đã nghe các đơn vị báo cáo để kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người.
 
    Toàn Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.464 vụ khiếu nại, đã giải quyết 1.262 vụ (đạt tỷ lệ 86,2%); đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 709 vụ tố cáo, đã giải quyết 635 vụ (đạt tỷ lệ 89,5%); số vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 09 tập thể, 51 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp, các ngành ở Thủ đô đã tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật; phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong giải quyết những vấn đề phát sinh bức xúc, nguy cơ điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn xã hội, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, còn tồn đọng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc tại cơ sở được nâng lên, tạo bầu không khí chính trị tích cực trên địa bàn Thành phố.
Cù Tất Dũng
.