Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ Sáu, 10/01/2020, 15:39 [GMT+7]
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An với phương châm chủ động, sâu sát, quyết liệt, tham mưu chính xác, kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; bám sát các nhiệm vụ được giao đặc biệt là Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.
    
    Trong công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham mưu kế hoạch, đề cương kiểm tra và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số 8 theo Kế hoạch 179-KH/TU ngày 14/02/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 
 
Ban Nội chính kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước tại huyện Diễn Châu
Ban Nội chính kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước tại huyện Diễn Châu
    Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã tham mưu báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư" và Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; chủ động trong việc đề xuất và báo cáo thường xuyên cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 6 vụ án, vụ việc trong diện theo dõi thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và 04 vụ việc được báo chí, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu báo cáo kết quả xử lý một số vụ việc liên quan đến đơn thư của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các cơ quan chức năng, huyện, thị, thành ủy trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chỉ đạo rà soát các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài để tổ chức đối thoại với công dân bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
 
    Trong công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 01/4/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại 1 số tỉnh bạn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổng hợp, nắm bắt tình hình và tổ chức tiếp dân định kỳ hàng tháng theo quy định vào ngày 05 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
 
Ban Nội chính tổng kết công tác xây dựng Đảng 2019
Ban Nội chính tổng kết công tác xây dựng Đảng 2019
    Năm 2019, Ban Nội chính đã đã tiếp nhận 1.625 đơn, thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 130 lượt công dân với 121 vụ việc, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân (trong đó đã có 65/115 vụ việc được các cơ quan chức năng chỉ đạo, giải quyết xong; 50/115 vụ việc đang trong quá trình chỉ đạo, giải quyết của các cơ quan chức năng). 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; hoàn thành kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn và Thị xã Hoàng Mai.
 
    Chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13 và Nghị quyết số 03 ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020” tại huyện Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Quế Phong; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác cải cách tư pháp tại huyện Tân Kỳ, Con Cuông.
 
    Tham mưu quyết định, kế hoạch, đề cương, báo cáo của Đoàn kiểm tra số 8,  theo Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết 17 vụ việc, vụ án. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do các cơ quan, ban ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành như: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/W của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia"; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Dự thảo Thông tri về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Kế hoạch kiện toàn, sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sát nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025...
 
    Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, năm 2020 Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tập trung triển khai thực hiện thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.