Quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Thứ Hai, 03/02/2020, 16:03 [GMT+7]
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 214-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Quy định này thay thế Quy định số 90-QĐ/TW ngày 04-8-2017 của Bộ Chính trị.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
    Về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Quy định số 214 nêu rõ gồm có tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh cụ thể. Tiêu chuẩn chung là những tiêu chuẩn: Về chính trị, tư tưởng phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Về đạo đức, lối sống, phải là mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi… Về trình độ, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp. Về năng lực và uy tín, cần có quan điểm khách quan, toàn diện, biện chứng, lịch sử cụ thể, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Cuối cùng là phải đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng. Đồng thời đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
 
    Đối với tiêu chuẩn chức danh cụ thể, phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung nêu trên, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của mỗi chức danh mà Quy định đã chỉ ra.
 
    Về khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bao gồm hai nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong nhóm thứ hai lại chia thành tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo từng nhóm chức danh cán bộ cũng đã được nêu rõ trong Quy định.
 
    Về tổ chức thực hiện, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan liên quan cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ nêu trong quy định này cho sát hợp với đặc điểm, điều kiện, thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
                                                                                              Văn Bắc 
.