Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Thứ Tư, 05/02/2020, 08:52 [GMT+7]
    Sáng ngày 03/02/2020, Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo Phương án 01-PA/TU ngày 31/01/2019, Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 01/02/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 2584-QĐ/TU ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Thành ủy và Đề án số 02-ĐA/BNCTU ngày 22/11/2019 của Ban Nội chính Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Nội chính Thành ủy. 
 
Đồng chí Dương Ngọc Hải trao quyết định thành lập các phòng và các chức danh lãnh đạo cấp phòng.
Đồng chí Dương Ngọc Hải trao quyết định thành lập các phòng và các chức danh lãnh đạo cấp phòng.
    Dự buổi lễ có đồng chí Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đồng chí Võ Văn Quận, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và cán bộ, công chức Ban nội chính Thành ủy.  
 
    Ban Nội chính Thành ủy tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy có 04 phòng trực thuộc, gồm: Phòng Tham mưu - tổng hợp (gọi tắt là Phòng 1); Phòng Theo dõi công tác các cơ quan an ninh - nội chính (gọi tắt là Phòng 2); Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Phòng 3); Phòng Theo dõi công tác cải cách tư pháp và tiếp công dân, xử lý đơn - thư (gọi tắt là Phòng 4). 
 
    Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
.