Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đánh giá kết quả công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Thứ Tư, 12/04/2023, 21:24 [GMT+7]
    Ngày 11/4, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Công tác tư tưởng và Dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay công tác tư tưởng và dư luận xã hội đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Khối về công tác tư tưởng và dư luận xã hội đến việc tổ chức thực hiện từng nội dung, giải pháp phù hợp với đặc điểm của các cấp ủy và tổ chức đảng.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng và dư luận xã hội ở các cấp ủy từng bước được đổi mới, thực hiện thành nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn được quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng và xử lý những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời hơn, nhiều vấn đề tư tưởng được xử lý khi mới manh nha, mới phát sinh từ cá nhân, từ chi bộ, tổ chức nhỏ, không để phát sinh lớn, kéo dài.
 
    Việc thực hiện tốt công tác tư tưởng và dư luận xã hội thời gian qua giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng các cơ quan Trung ương, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, việc nắm tình hình tư tưởng và định hướng thông tin có lúc, có việc chưa kịp thời. Một số cấp ủy đảng chưa tăng cường hoạt động đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; công tác xử lý “điểm nóng” về tư tưởng trong một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên mặc dù đã được quan tâm và tổ chức thực hiện tương đối nền nếp nhưng nhiều nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tư tưởng chưa được chú trọng đúng mức. Công tác nắm bắt tình hình dư luận ở nhiều nơi chưa kịp thời, định hướng dư luận xã hội chưa gắn kết chặt chẽ việc với phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đấu tranh thiếu quyết liệt với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế của công tác tư tưởng và dư luận xã hội tại cấp ủy trực thuộc; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật, sự chuyển biến tích cực trong công tác tư tưởng và dư luận xã hội thời gian qua.
 
    Nhấn mạnh công tác tư tưởng và dư luận xã hội phải đi trước một bước, dự báo tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cán bộ, đảng viên, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, tăng cường công tác tư tưởng và dư luận xã hội để có định hướng đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Trung ương. các cấp ủy đảng tổ chức tốt Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" và cuốn sách “Một số vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng và dư luận xã hội; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong định hướng tư tưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng.
                                                                                   Kim Anh
.