Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Triển khai các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Tư, 08/03/2023, 22:40 [GMT+7]
    Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 688/KH-MTTW-BTT về việc triển khai các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.
    
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp cho ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp cho ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
    Từ đó, tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.Nội dung Kế hoạch yêu cầu việc triển khai kế hoạch cần bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xác định rõ các mục đích, yêu cầu đặt ra trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của MTTQ Việt Nam; Thực hiện tốt nội dung Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW ngày 19/01/2017 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
 
    Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương cần tập trung vào nội dung trọng tâm sau: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Chủ động, tích cực tham gia xây dựng, góp ý và phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực. (4) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan báo chí trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (5) Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Quỳnh Hoa
.