Ninh Bình: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Năm, 16/03/2023, 06:46 [GMT+7]
    UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) năm 2023 nhằm tiếp tục chỉ đạo thực hiện và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN,TC; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện PCTN,TC; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
 
Phiên thường kỳ tháng 3/2023 UBND tỉnh Ninh Bình
Phiên thường kỳ tháng 3/2023 UBND tỉnh Ninh Bình
    Theo đó, để thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, UBND tỉnh đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
 
    Một là, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN,TC.
 
    Hai là, thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực: Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán; việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN,TC; xem xét, xử lý nghiêm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách; việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khi có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng. 
 
    Ba là, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng khu vực ngoài Nhà nước, tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng của doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; xử lý nghiêm các hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN,TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo nội dung quy định tại Điều 94, Điều 95 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 
    Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết tố cáo, xử lý tin tố giác, tin báo tội phạm và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực …
 
    Năm là, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
 
    Sáu là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và của Nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát cộng đồng đối với công tác PCTN,TC; động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    Bảy là, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCTN,TC; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền; phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan; trước hết là giữa các ngành trong khối nội chính; giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể, HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN,TC; tham gia, giám sát tình hình thi hành pháp luật về PCTN,TC và xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
 
    UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch công tác PCTN,TC năm 2023 của đơn vị mình; giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
                      Bích Hạnh
  (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.