Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phát huy giá trị cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 16/03/2023, 17:03 [GMT+7]
    Ngày 15/3/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề phát huy giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nhằm làm rõ hơn những nội dung cốt lõi và lan tỏa giá trị cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo Báo cáo đề dẫn, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách tại Tọa đàm
    Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Cuốn sách có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta thời gian qua, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin rất lớn của nhân dân đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng lãnh đạo, trực tiếp đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Giới thiệu nội dung cuốn sách tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.
 
    Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.
 
    Phần thứ nhất, từ trang 11 đến trang 206, có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.
 
    Phần thứ hai, từ trang 207 đến trang 522, có tiêu đề "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
    Phần thứ ba, từ trang 523 đến trang 619, có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng chục ngàn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, các chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.
 
    Cuốn sách cũng nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nguyễn Sự
.