Bình Thuận: Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 17/03/2023, 06:59 [GMT+7]
    Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau: 
 
    Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị” của Tỉnh ủy Bình Thuận
Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị” của Tỉnh ủy Bình Thuận
    Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nhân dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo định kỳ; tập trung xử lý, giải quyết đơn, thư phát sinh thuộc thẩm quyền và của cấp trên giao đúng tiến độ, thời gian quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; nắm chắc tình hình và tập trung phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh khiếu kiện, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự; chú trọng công tác đối thoại, giáo dục, thuyết phục người dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiện đông người. 
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư tranh chấp liên quan đến đất đai nhằm kịp thời phát hiện những sai sót trong việc triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quá trình tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư. 
 
    Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư không còn phù hợp; quan tâm trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tốt hoạt động tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư gắn với thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư. 
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.
Hồng Vân
(Ban Nội chính Trung ương)
.