Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phổ biến, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Bảy, 16/10/2021, 07:34 [GMT+7]
    Từ năm 2016 đến nay, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động chỉ đạo tổ chức việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" đến toàn thể các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ bằng nhiều hình thức.
 
    Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào cuộc sống công tác hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức đạt hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp kịp thời các tài liệu có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho các cấp ủy đảng, đơn vị như: Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
 
Một Hội nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Một Hội nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường
    Chú trọng quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng các Quy định của Bộ Chính trị: số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; số 85-QĐ/TW ngày 23/5/ 2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý và số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
 
    Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn vớì việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ Thường xuyên quán triệt và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về tác phong, lề lối làm việc, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; "về đường cách mệnh", "nói đi đôi với làm" trong đảng viên, công chức, “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" theo các Chỉ thị của Trung ương số 03-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
                                                                                   Mai Loan
.