Bộ Y tế: Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí

Thứ Sáu, 08/10/2021, 06:58 [GMT+7]
    Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Bộ Y tế thường xuyên tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí; thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Y tế triển khai nhiều giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.
 
Một cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế điểm cầu Hà Nội
Một cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế điểm cầu Hà Nội
    Hằng năm, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình để triển khai thực hiện; định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện.
 
    Đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Y tế đã tích cực triển khai thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính được giao theo Nghị quyết số 25/NQ-GP ngày 27/6/2010 và Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/12/2010 của Chính phủ đề ra. Hiện nay, Bộ Y tế đã thực hiện việc thực thi đơn giản hóa 222/225 thủ tục (đạt 98,6%); Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đã được ban hành và công bố, công khai trên Cở sở dữ liệu Quốc gia là 488 thủ tục; việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân, Bộ Y tế thiết lập các kênh thông tin phục vụ trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và tổ chức thông qua đường dây nóng 1900.9095 trong các bệnh viện, chuyên mục "Công dân, doanh nghiệp hỏi - Bộ Y tế trả lời" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Panpage của Bộ trưởng Bộ Y tế và trên Cổng thông tin, điện tử Chính phủ qua địa chỉ website http://nguoidan.chinhphu.vn; http://doanhnghiep.chinhphu.vn.
 
    Bên cạnh đó, việc hiện đại hóa hành chính được Bộ Y tế triển khai quyết liệt, hiện có 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Vụ, Cục, Tổng Cục..,) sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử; 100% không còn sử dụng văn bản giấy trong việc chuyển, nhận văn bản; 100% các dịch vụ hành chính công của Bộ Y tế đã được cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, trong đó có 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 34 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, Bộ Y tế đã triển khai hệ thống kết nối một cửa Asean về lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm và trang thiết bị y tế, cũng như đã xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tất,cả các đơn vị thuộc Bộ.
 
    Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Bộ Y tế hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2007/NĐ-CP, ngày 20/6/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế thay thế Nghị định số 63/2012/NĐ-CP. Cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ Y tế giảm mạnh chỉ còn 59 phòng trong các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ (giảm 36 phòng so với trước đây); đồng thời, sáp nhập 02 Tạp chí trước đây thành 01 Tạp chí Y Dược học.
                                                                                        Kiều Giang
.