Thanh tra Bộ Công an: Tổ chức thực hiện 300 cuộc thanh tra

Thứ Bảy, 11/01/2020, 08:43 [GMT+7]
    Năm 2019, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Thanh tra Bộ Công an. Trong đó, đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác Thanh tra của lực lượng Công an nhân dân; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho hoạt động Thanh tra Công an nhân dân. 
 
Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra Bộ Công an năm 2019
Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra Bộ Công an năm 2019
    Năm 2019, Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức thực hiện 300 cuộc thanh tra, gồm: Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành (trong đó có 26 cuộc thanh tra đột xuất); tiếp 1.218 lượt công dân theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận 12.131 đơn thư khiếu nại, tố cáo (đã xử lý 12.020 đơn thư) với tỷ lệ giải quyết đạt 90,64%; tổ chức tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Công an đã tiến hành thanh tra diện rộng đối với 02 chuyên đề... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đơn vị và cá nhân được thanh tra, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.
 
    Thanh tra Bộ Công an tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân có hiệu quả và chất lượng; kết luận thanh tra, kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra được tăng cường, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Thanh tra Bộ Công an sẽ chủ động, đổi mới công tác nắm tình hình; xây dựng lực lượng Thanh tra Bộ ngang tầm nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Thanh tra Bộ Công an tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực để thanh tra, chấn chỉnh sai phạm. Trong đó, chủ động làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp hiệu quả giữa các ngành, chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ...
                                                                                              Kim Anh
.