Phú Yên: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra và thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra

Thứ Sáu, 08/03/2024, 04:44 [GMT+7]
    Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác; việc ban hành các kết luận thanh tra bảo đảm đúng quy định của pháp luật; hầu hết các đối tượng thanh tra đều thực hiện nghiêm theo kết luận thanh tra. 
 
    Trong năm, Thanh tra tỉnh Phú Yên và thanh tra các nghành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện 92 cuộc thanh tra hành chính (gồm: 53 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 39 cuộc thanh tra đột xuất, chuyên đề) tại 137 cơ quan, đơn vị, địa phương, đã ban hành kết luận 62 cuộc.
 
Điểm cầu tỉnh Phú Yên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 của ngành Thanh tra
Điểm cầu tỉnh Phú Yên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 của ngành Thanh tra
    Qua thanh tra, phát hiện sai phạm gần 5.881 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 4.699 triệu đồng, kiến nghị khác gần 1.182 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 62 tổ chức, 123 cá nhân có liên quan đến sai phạm, chuyển Cơ quan điều tra 02 vụ. Đồng thời, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra.
 
    Trong năm 2024, căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của người đúng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; việc quản lý và thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tiếp tục thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và việc thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; đặc biệt, quán triệt thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra của Trung ương và của tỉnh.
 
    Thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP, Thông báo số 318/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và khi được Chủ tịch UBND các cấp giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 
    Ngành Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, công vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình, kiểm soát, xung đột lợi ích trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quản lý cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
 
    Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra sang Cơ quan điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
 
    Xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có ý kiến chỉ đạo giải quyết; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
Hương Giang
.