Quảng Nam: Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ Tư, 28/12/2022, 06:46 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3532/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích khắc phục, cải thiện kết quả đánh giá của Trung ương, Bộ, ngành, tổ chức đối với các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).
 
Quảng Nam thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh
Quảng Nam thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh
    Quảng Nam đặt mục tiêu Chỉ số PCI nằm trong nhóm 6 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, các chỉ số còn lại thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, UBND tỉnh hướng đến tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo Kế hoạch, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng phục vụ cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử; tập trung triển khai quyết liệt và hoàn thành sớm các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
    Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh phấn đấu đưa tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến một phần trên tổng số hồ sơ đạt từ 65% trở lên; số hóa 60% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng lại. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt yêu cầu 90%; trong đó lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt 85%. Tất cả văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng và được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
                                                                                Hương Giang
.