Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 01/06/2022, 14:13 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành Quy định số 663-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 
    Ngày 30/10/2016, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được ban hành. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành hệ thống các văn bản nhằm cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, địa phương  trong quá trình triển khai thực hiện. Trước tình hình mới, với những biến động mới của thế giới, khu vực và đại dịch Covid-19 đã tác động đến tư tưởng và hành vi của một số cán bộ, đảng viên. Do đó, sau khi Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ban hành ngày 25/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã chủ động, kịp thời triển khai các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW cho toàn thể Đảng bộ tỉnh mà trong đó cán bộ, đảng viên khối Nội chính Đảng tỉnh coi Kết luận số 21-KL/TW là tấm gương để soi chiếu trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của mình. Đặc biệt, để xác định và thể hiện rõ hơn nữa vai trò của người đứng đầu của đơn vị, ngày 20/5/2022, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quy định số 663-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
 
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại điểm cầu Quảng Bình
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại điểm cầu Quảng Bình
    Theo đó, tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW,  ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  ngày 15/5/2016 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quy định nêu gương của ngành cấp trên, của cấp ủy, tổ chức đảng nơi công tác, sinh hoạt. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương.
 
 Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
    Trong Quy định số 663-QĐ/TU cũng yêu cầu hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nội dung tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương theo mẫu; cán bộ, đảng viên tự đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trước Chi bộ. Đặc biệt, kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương là một trong các căn cứ để đáng giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu cấp ủy cấp trên tổ chức kiểm tra, giám sát việc đăng ký và thực hiện quy định nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; cấp ủy cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ và đảng viên của cấp mình hằng năm, Đảng viên có trách nhiệm giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức cho đoàn viên, hội viên giám sát quá trình đăng ký và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cấp ủy, tổ chức đảng có hình thức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, đơn vị làm tốt và kiểm điểm, xử lý những tập thể và cá nhân chưa làm tốt hoặc có vi phạm quy định nêu gương.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.