Cà Mau: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ Năm, 28/04/2022, 06:24 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa công bố Chương trình Hành động số 04/CTr-UBND, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
 
Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính tỉnh Cà Mau
Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính tỉnh Cà Mau
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân và lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm để chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tập trung thanh tra, kiểm tra cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có khiếu nại, khiếu kiện; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ cùng với hoạt động truy tố, xét xử của cơ quan có thẩm quyền. Chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, tài nguyên quốc gia và những người bao che cho tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.
 
    Thực hiện nghiêm túc quy định bảo vệ người tố cáo về tham nhũng, tiêu cực. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có mô hình hay, hiệu quả; các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa lớn trong xã hội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                    P.V
.