Thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Thứ Bảy, 19/03/2022, 07:08 [GMT+7]
    Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ.
 
Thành phố Hà Nội giải trình việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan
Thành phố Hà Nội giải trình việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan
    Năm 2021, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động và rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý. Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 23/6/2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Nội vụ. Một số quy tắc ứng xử khác liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn cũng được ban hành góp phần nâng cao văn hóa công vụ, phong cách ứng xử, lề lối làm việc, đồng thời là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng; đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 6.890 cơ quan, tổ chức, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 178 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp (số trường hợp vi phạm giảm 7,3% so với năm 2020).
 
    Năm 2021, có 04 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định cho đơn vị, với số tiền 350 triệu đồng; có 02 người bị xử lý do có vi phạm về kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ.
                                                                                             Mạnh Hùng
.