Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Thứ Hai, 07/06/2021, 14:48 [GMT+7]
    Nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của chấp hành viên và đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự, hành chính; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan có liên quan; giải quyết dứt điểm một số vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài… góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 138-CV/TU về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh”, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Xuân (tháng 5/2021)
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Xuân (tháng 5/2021)
    Lãnh đạo, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trọng tâm là Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, Luật  Tố tụng hành chính năm 2015; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác  thi hành án dân sự và chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.
 
    Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án để các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về công tác thi hành án dân sự, hành chính; xác định công tác thi hành án dân sự, hành chính là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.
 
    Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính tại địa phương, đơn vị. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án dân sự kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án; xây dựng bộ máy cơ quan thi hành án trong sạch, vững mạnh; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính ở địa phương, đơn vị.
 
    Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tập trung thi hành nghiêm túc, dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện việc thi hành án hành chính; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính.
 
    Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, nhất là các vụ việc phải thi hành có giá trị lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế và công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự, hành chính; chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; nâng cao tỷ lệ thi hành trong các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài, vụ việc liên quan đến khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hành, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án tham nhũng, kinh tế… tăng cường giám sát công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với chấp hành viên và công chức thi hành án thiếu trách nhiệm, có hành vi tiêu cực; tăng cường giáo dục tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chấp hành viên và công chức thi hành án dân sự.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Tuệ Minh
 
.