Bình Định: Phát hành hơn 9.000 tập tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 29/12/2020, 08:35 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền Bình Định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và triển khai Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 05/04/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KLTW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025 điểm cầu Bình Định
Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025 điểm cầu Bình Định
    Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 
 
    Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình (Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định...) đã phối hợp với cơ quan chức năng thành lập các chuyên mục phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kịp thời đưa tin, bài về công tác phát hiện, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần định hướng dư luận, cung cấp thông tin kịp thời, chính thức cho người dân.
 
    Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tổ chức 603 hội nghị, lớp để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với hơn 83.467 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham dự, biên soạn, phát hành hơn 9.000 tập tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
                                                                                             Lê Hiếu
.