Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 16/12/2020, 08:26 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; các cấp, các ngành hằng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Hằng năm và hằng quý, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng cho cơ sở. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tin bài, phóng sự về phòng, chống tham nhũng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, phê phán những tập thể, cá nhân chưa tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 18/03/2014; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 30/12/2014; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 26/12/2016, Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 26/12/2017, Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 28/11/2018 và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng các năm từ 2014 đến 2020; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 08/09/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU, các kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm của UBND tỉnh. 
 
    Ban hành Quyết định số 850, 851-QĐ/TU ngày 29/04/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và đã được sửa đổi, thay thế theo Quyết định số 715 và 716-QĐ/TU năm 2019; Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 19/02/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 01/04/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 18 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành 15 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác này. Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, yêu cầu mỗi năm tiến hành ít nhất 02 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Tăng cường chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong kỳ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 445 lớp tập huấn, tuyên truyền lồng ghép các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho 58.285 lượt người tham gia. Chỉ đạo triển khai đưa nội dung giáo dục về PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên và các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng vào nội dung các kỳ thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 1.323 người tham gia. Sở Tư pháp cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh: Xây dựng mô hình điểm về phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 02 xã của huyện Lạng Giang và Yên Thế; biên soạn và phát hành 1.000 cuốn "Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018"; xây dựng Cổng thông tin điện tử về hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tuyên tuyền về phòng, chống tham nhũng, biên tập phát hành 700.000 cuốn bản tin sinh hoạt chi bộ, tổ chức gần 80 hội nghị báo cáo viên định kỳ, trong đó có nhiều thông tin tuyên truyền, bài viết về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 07 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 650 lượt người tham gia. Các huyện, thành phố đã tổ chức 77 lớp tuyên truyền lồng ghép các quy định của pháp luật nói chung, trong đó có nội dung về phòng, chống tham nhũng với 8.209 người tham gia. Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức 393 cuộc tuyên truyền lồng ghép các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng Báo Bắc Giang, đăng gần 1.000 tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng; trên Báo điện tử có chuyên mục " phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đó có chuyên mục "Vấn đề xã hội - phòng, chống tham nhũng”; từ năm 2013 đến nay đã có 4.800 lượt tin, bài, phóng sự về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
                                                                                   Mai Loan
.