Cà Mau: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW

Thứ Năm, 10/12/2020, 06:46 [GMT+7]
    Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 50-CT/TW Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU về triển khai thực hiện; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
    Các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 50-CT/TW đến chi bộ đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
    Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW tiến hành 32 cuộc kiểm tra, giám sát (Ban Nội chính Tỉnh ủy 02 cuộc; các cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp 30 cuộc). Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện sai phạm phải xử lý kỷ luật; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/07/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/01/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Trong kỳ báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo và cho ý kiến xử lý 02 vụ án tham nhũng, đề nghị các cơ quan tố tụng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và các cơ quan tố tụng thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. 
P.V
.