Đồng Tháp: Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thứ Tư, 21/08/2019, 17:33 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Kế hoạch đề ra các nhóm nội dung trọng tâm, trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân.
 
Lễ phát động Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp thực hiện văn hóa công sở (tháng 7-2019)
Lễ phát động Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp thực hiện văn hóa công sở (tháng 7-2019)
    Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm.
 
    UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Trong đó, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc, tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.
 
    Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà.
                                                                                Hoàng Kiếm
.