Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình: Ban hành Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 07/08/2019, 06:39 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Quy định gồm 6 Điều; theo đó quy định phạm vi phối hợp; nguyên tắc phối hợp; trách nhiệm phối hợp; phương pháp phối hợp và tổ chức thực hiện. 
 
    Trong đó, quy định Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giúp việc cấp ủy cấp huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở địa phương, đơn vị theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
 
    Tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, phương án, kế hoạch... của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo yêu cầu của Tỉnh ủy. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp thì thông báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
    Hướng dẫn cho huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo; thông tin về tình hình, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, kết quả, tiến độ xử lý những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có liên quan đến địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu Bí thư Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1254-QĐ/TU, ngày 10-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tham mưu lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ; chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. 
 
    Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm việc với bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, phức tạp về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan báo cáo và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy phương án lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ việc đảm bảo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
 
    Chủ trì, phối hợp với huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện những nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh giao có liên quan đến địa phương, đơn vị; thông báo bằng văn bản cho huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc phân công hoặc thay đổi cán bộ, chuyên viên theo dõi địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ công tác để cán bộ giúp việc cấp ủy cấp huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp hoàn thành nhiệm vụ khi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Đồng thời, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. Thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Nội chính Tỉnh uỷ). 
                                                                                             Nguyễn Thị Khánh
                                                                                  (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.