Công bố 6 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Tư, 28/08/2019, 10:54 [GMT+7]
    Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản số 2656/TTKQH-TT về việc công bố các nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV thông qua.
 
    Cụ thể, các nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11-6-2019 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14-6-2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết số 713/NQ-UBTVQH14 ngày 04-7-2019 về Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Nghị quyết số 749/NQ-UBTVQH14 ngày 07-8-2019 về việc cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Thể; Nghị quyết số 750/NQ-UBTVQH14 ngày 14-8-2019 về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16-8-2019 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
 
Công bố 6 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Công bố 6 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Trong đó, tại Nghị quyết số 749/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  quyết nghị: Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội để tập trung chỉ đạo công việc của Bộ Giao thông Vận tải.
 
    Tại Nghị quyết số 750/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 18-7-2019 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Quang Thành được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.
 
    Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 nêu rõ: Khoản 1 Điều 6 và Khoản 2 Điều 20 Luật Quy hoạch được hiểu như sau: Các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời; quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn. Điểm c Khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau: Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 1.1.2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.
 
    Nghị quyết giao Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được áp dụng cùng với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.
                                                                                      Vũ Khuyên
.