Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 28/08/2020, 17:31 [GMT+7]
    Trong tháng 7, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ động tham mưu, đề xuất thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 04 dự thảo văn bản trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với 01 vụ việc, vụ án theo quy định Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị; kịp thời báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 đối với các cơ quan tư pháp phục vụ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tư pháp theo định kỳ; xây dựng các báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Tây Ninh
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Tây Ninh
    Phối hợp với Ban Tổ chức Tinh ủy tham gia cho ý kiến đối với danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến 01 trường hợp về công tác cán bộ ngành tư pháp và 02 trường hợp kết nạp đảng trong trường hợp đặc biệt. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tiếp nhận và tham mưu, đề xuất xử lý 26/26 đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi đến Tỉnh ủy, trong đó: chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết 09 đơn; hướng dẫn công dân về thẩm quyền giải quyết 01 đơn; xếp lưu 16 đơn do đơn trùng hoặc đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 
    Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính đã tham mưu, trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh dự thảo Báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; chuẩn bị nội dung phục vụ Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng theo quy chế đề ra. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, để thống nhất cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, cơ chế phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, Ban Nội chính chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật về giải quyết các vụ việc hành chính và xét xử các vụ án hành chính (dự kiến sẽ tổ chức tập huấn trong tháng 10/2020).
 
    Trong tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Tham mưu, đề xuất trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị liên quan; dự thảo Báo cáo công tác tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị tháng 8/2020; báo cáo về tổng kết công tác phòng, chống tham những từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/01/2013) đến nay; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
    Tiếp tục theo dõi, chủ động nắm thông tin, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng để kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc xử lý khiếu nại, tố cáo, xử lý các thông tin về hành vi, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thi đua chuyên đề giai đoạn năm 2020 về "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham những các hành vi "tham nhũng vặt”.
                                                                                       Trịnh Hoàn
.