Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: Tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Năm, 27/08/2020, 12:21 [GMT+7]
    Tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020… đồng ý chủ trương thành lập Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới.
 
    Ban hành Báo cáo sơ kết 5 năm về việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Báo cáo tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; tham gia Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Đoa. 
 
Một Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Gia Lai
Một Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Gia Lai
    Phối hợp Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
    Làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Sê để đôn đốc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo Nghị định số 59, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 
 
    Tham gia công tác cán bộ đối với 04 trường hợp; tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá đối với 122 đồng chí dự kiến giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
    Tham gia góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác phục vụ chung giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội. 
 
    Theo dõi việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 02 vụ án do Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc do Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thụ lý; theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng tính giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Tiếp nhận, xử lý 60 đơn/58 vụ, trong đó có 32 đơn gửi đến Thường trực Tỉnh ủy; tiếp nhận trả lời của các ngành chức năng 07 vụ việc. 
 
    Ban hành Báo cáo tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tháng 7/2020; Báo cáo việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị theo Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư và Quy định số 1515-QĐ/TU ngày 13/08/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                                                                                       Lê Hiếu
.