Hướng dẫn khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 26/08/2020, 15:08 [GMT+7]
    Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT về khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo Hướng dẫn, đối tượng khen thưởng là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng trên các mặt: Quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện các hành vi tham nhũng; xử lý các hành vi tham nhũng.
 
Một Hội nghị công tác thi đua khen thưởng
Một Hội nghị công tác thi đua khen thưởng

    Tập thể được khen thưởng không để xảy ra các vụ việc tham nhũng trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của mình và có thành tích xuất sắc ở một trong những lĩnh vực: Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng thông qua các hoạt động; Xử lý kịp thời, đúng đối tượng, thu hồi tài sản tham nhũng về cho Nhà nước.
 
    Cá nhân được khen thưởng là người có thành tích xuất sắc ở một trong những lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng; Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng; Xử lý kịp thời, đúng đối tượng; thu hồi tài sản tham nhũng về cho Nhà nước. Trường hợp cá nhân là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được đề nghị khen thưởng thì trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của cá nhân đó không có các vụ việc tham nhũng.
 
    Trên cơ sở các tiêu chuẩn nêu trên, các Bộ, ban, ngành, địa phương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể để đề ra các tiêu chuẩn phù hợp làm căn cứ xét, khen thưởng theo thẩm quyền.
 
    Đối với hình thức khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh: Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng. Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng do các bộ, ngành, địa phương căn cứ thực tế quy định.
 
    Đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Các Bộ, ngành, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương Lao động hạng Ba.
 
    Mỗi ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc nổi trội, có sức lan tỏa trong phạm vi bộ, ngành, địa phương hoặc toàn quốc để đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
 
    Căn cứ Hướng dẫn, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng hướng dẫn khen thưởng theo thẩm quyền và xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng các quy định hiện hành.
                                                                                    Ngọc Thành
.