Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Tham mưu thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN, CCTP

Thứ Tư, 13/05/2020, 07:47 [GMT+7]
    Quý 1/2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN theo kế hoạch đã đề ra; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp; chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh...góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Trình Tỉnh ủy ban hành báo cáo tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp năm 2019, các báo cáo tháng 1, 2 năm 2020 và các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2019 và các tháng 1,2 năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; Báo cáo kết quả rà soát các vụ, việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn tỉnh;  Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chương trình số 107-CTr/TU ngày 11/01/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Báo cáo của Tỉnh uỷ về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3, BCĐTW về PCTN đối với 1 số vụ việc; Chương trình trọng tâm công tác Cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 
    Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc (04 vụ việc); đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; nắm tình hình xét xử các vụ án tham nhũng để kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định; rà soát thường xuyên các kết luận thanh tra về KT-XH do các cơ quan đơn vị gửi đến Ban.
 
    Công tác tham mưu theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết các vụ việc, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; tiếp tục đôn đốc thực hiện Đề án số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trình Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Đề án số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh).
 
    Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Tham mưu tổ chức xong cuộc giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc xử lý một số vụ việc, vụ án có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.
    
    Chủ trì, phối hợp với UBKT Tỉnh uỷ tham mưu cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Bàn
 
    Công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư: Tham gia tiếp công dân, nắm tình hình tiếp dân 19 buổi với 114 lượt công dân; tiếp nhận tổng số 21 đơn mới; đã xử lý 12 đơn; phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 (4 phiên với tổng số 19 lượt/49 công dân). Ban hành Quy chế số 01/QC/BNCTU-VPTU ngày 18/03/2020 về phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Xây dựng dự thảo Kế hoạch nắm tình hình xử lý, giải quyết đơn thư có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc trình Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Công tác khác:  Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ vị trí việc làm và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban. Thực hiện kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy biên chế của Ban theo Quyết định 1415-QĐ/TU ngày 13/01/2020 của Tỉnh ủy (giải thể văn phòng, thành lập Phòng Cải cách tư pháp - Tổng hợp, đổi tên 02 phòng nghiệp vụ và chuyển nhiệm vụ của Văn phòng về phòng tham mưu công tác Cải cách tư pháp - Tổng hợp; ban hành Quyết định bổ nhiệm 02 trưởng phòng, bổ nhiệm lại 02 phó trưởng phòng và giao phụ trách phòng 01 đồng chí; văn bản xin chủ trương bổ nhiệm trưởng phòng không qua thi tuyển; Quyết định tiếp nhận 02 cán bộ về công tác tại Ban).
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
.