Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị: Tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 24/04/2020, 06:01 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; trong đó có một số văn bản quan trọng như: Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2020; Thông báo kết luận số 761-TB/TU, ngày 20/1/2020 tại Hội nghị giao ban công tác nội chính quý IV/2019; Thông báo kết luận  số 762-TB/TU, ngày 20/01/2020 tại buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về chương trình công tác trọng tâm năm 2020; Công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong
    Chủ trì tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận 15 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; trong đó: 09 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến, 06 đơn gửi trực tiếp đến Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định; chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh các đơn, thư có tính chất phức tạp, kéo dài; các đơn, thư đều được theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung đơn, thư công dân chủ yếu liên quan đến việc lĩnh vực đất đai, khoáng sản. 
 
    Đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Qua kiểm tra, rà soát đã đôn đốc một số đơn vị nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo các Kết luận thanh tra và kiến nghị Kiểm toán Nhà nước số tiền 1.424.950.000 đồng.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính, cấp ủy các địa phương nắm bắt tình hình, những vấn đề nổi lên trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong việc tổ chức các cuộc họp liên ngành để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc; đã phối hợp tổ chức họp liên ngành cơ quan tố tụng để bàn và thống nhất biện pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy làm tốt công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cơ quan tư pháp và hoạt động cải cách tư pháp; tích cực tham mưu, đề xuất, phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp đến năm 2020 và văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. 
                                                                                                          P.V
.