Kiên Giang: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Hai, 17/02/2020, 15:37 [GMT+7]
    Trong tháng 01/2020, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Kiên Giang tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020; tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý “tham nhũng vặt”; cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, chính quyền các cấp, các sở, ngành xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.
 
Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được tỉnh Kiên Giang quan tâm, chú trọng
Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được tỉnh Kiên Giang quan tâm, chú trọng
    Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức như: Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, các lớp tập huấn, các cuộc họp, hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng... đã tổ chức triển khai được 2.782 cuộc với 46.593 cán bộ, công chức và 316.548 người dân tham dự; duy trì tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang 01 kỳ/tháng, Báo Kiên Giang 04 kỳ/tháng. Qua đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được nâng lên. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, các dự án có vốn nhà nước; quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; đã có 01 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử bị kỷ luật; 24 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 154 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 và công khai theo quy định đạt 99,99%.
 
    Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ về thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị; việc trả lương qua tài khoản, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh không để xảy ra sơ hở; triển khai thực hiện tốt cải cách hành chính; kế hoạch về cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động với 1.599 thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tốt.
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức với 2.510 cuộc, 28.763 lượt người tham dự. 
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, nâng lên hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng. Kết quả, thanh tra phát hiện chuyển cơ quan điều tra 05 vụ. Cơ quan điều tra thụ lý 05 vụ/09 bị can; chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 04 vụ/07 bị can; đình chỉ 01 vụ/ 02 bị can. Viện kiểm sát thụ lý và truy tố chuyển tòa án 04 vụ/07 bị can. Tòa án thụ lý 06 vụ/33 bị cáo, đã xét xử 06 vụ/33 bị cáo. Tổng tài sản thiệt hại do tham nhũng gây ra là 4,431 tỷ đồng, đã thu hồi 3,909 tỷ đồng.
                                                                                               Trịnh Hoàn
.