Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 26/11/2019, 15:22 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2019, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ động phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, nhất là làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 
 
    Tham mưu, đề xuất, thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 03 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng theo quy định; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo tinh thần Quy định số 194-QĐ/TW ngày 23/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh
    Phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác khảo sát của Tổ công tác Ban Nội chính Trung ương theo kế hoạch số 160-KH/BNCTW ngày 05/09/2019 của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tiếp nhận  44 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được gửi đến tỉnh ủy; đã xử lý 43 đơn (chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết 08 đơn; hướng dẫn công dân 03 đơn; xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy 01 đơn; xếp lưu 31 đơn do đơn trùng, gửi nhiều lần, đơn có nội dung không rõ ràng hoặc đơn được gửi nhiều nơi trong đó đã gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết), còn 01 đơn đang nghiên cứu; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ trong tháng.
 
    Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018; tham gia 02 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; thành lập Đoàn kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Châu, Hòa Thành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy cho ý kiến về công tác cán bộ đối với 04 trường hợp. 
 
    Về nhiệm vụ tháng 11/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo: Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra, kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2019 và phương hướng năm 2020.
 
    Thẩm định trình thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 26/08/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận số 57-KL/TW ngày 16/09/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019.
                                                                                     Thanh Hiếu
.