Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020

Thứ Hai, 03/06/2019, 15:48 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW đã ban hành Kế hoạch Xây dựng Đề án “Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”.
 
    Việc tổng kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-06-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp năm 2020. Từ đó đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cải cách tư pháp thời gian tới; phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Nội dung tổng kết căn cứ mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW; cần đánh giá khách quan, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn về cải cách tư pháp nước ta trong 15 năm qua.
 
    Trong đó, kế thừa kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW được tiến hành năm 2014, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013.
 
    Đảm bảo sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học; công tác tổng kết tiến hành khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
 
    Nội dung tổng kết gồm: (1) Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được nêu trong nghị quyết. (2) Kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW trong đó tập trung các nội dung trọng tâm. (3) Kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW. (4) Nhận xét, đánh giá khách quan, đúng tình hình về nền tư pháp ở nước ta hiện nay và kết quả công tác cải cách tư pháp sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW. (5) Những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới. (6) Kiến nghị những vấn đề đổi mới, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp giai đoạn 2021-2026 và đến năm 2030.
    
    Giao Ban Nội chính Trung ương phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan giúp Ban Chỉ đạo: Tổng hợp, xây dựng báo cáo kinh nghiệm nước ngoài về cải cách tư pháp; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành xây dựng báo cáo tổng kết và gửi báo cáo theo kế hoạch; Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, phục vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đi khảo sát, nắm tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW tại một số cấp ủy, tổ chức đảng; Tổng hợp, xây dựng các dự thảo: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW tờ trình Bộ Chính trị, Nghị quyết hoặc kết luận của Bộ Chính trị; Tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo báo cáo tổng kết, tờ trình, nghị quyết hoặc kết luận nêu trên...
                                                                                        Thu Huyền
.