Cần Thơ: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Thứ Ba, 14/05/2024, 06:45 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Trong đó, yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân Cần Thơ
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân Cần Thơ
    Tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; có hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như: Đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công… Thực hiện tốt một số nhiệm vụ như triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý chặt chẽ và khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản công.
 
    Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất; thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi diện tích đất, mặt nước sử dụng lãng phí, kém hiệu quả và không đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, bảo đảm chi ngân sách Nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giám đốc công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Ủy ban nhân dân TP thành lập, chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.
                                                                                  Nguyễn Hiên
.