Quảng Ngãi: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới

Thứ Hai, 13/05/2024, 01:54 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về vệc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian đến thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 
 
    Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Quang cảnh UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2024
Quang cảnh UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2024
    Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, văn bản pháp luật mới do Nhà nước ban hành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác đấu tranh PCTNTC.
 
    Chỉ thị yêu cầu, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các nội dung sau: (1) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018 và pháp luật chuyên ngành trên các lĩnh vực, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. (2) Tăng cường xây dựng và quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình; thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. (3) Thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018. (4) Phát huy hiệu quả Quy tắc ứng xử trong khu vực công để xây dựng nền công vụ liêm chính. (5) Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 và những năm tiếp theo. Việc chuyển đổi phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch. (6) Thực hiện tốt công tác kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm minh bạch tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyên hạn. (7) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, loại bỏ các quy trình, thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
 
    Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết tố cáo; trong đó lưu ý một số nội dung sau: (1) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động tố chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. (2) Tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Chỉ thị số 11/CT-ƯBND ngày 06/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên quan. (3) Tăng cường công tác xử lý, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, thực hiện nghiêm quy định bảo vệ người tô cáo, phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực. (4) Tăng cường kiểm soát quyền lực về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cơ quan giám định, thẩm định tài sản, tài chính và công tác cán bộ theo quy định. (5) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
 
.