Quảng Nam: Kế hoạch theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thứ Ba, 02/04/2024, 06:57 [GMT+7]
    UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2024.
 
    Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (Ảnh minh họa)
Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (Ảnh minh họa)
    Theo Kế hoạch này, nội dung trọng tâm được đề ra làm theo dõi thi hành các quy định pháp luật về phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó, nhấn mạnh việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh báo cáo bằng văn bản tình hình thi hành pháp luật về phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Tự rà soát, tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trong năm 2024.
P.V
 
.