Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Hai, 04/12/2023, 11:01 [GMT+7]
    Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành của tỉnh Nghệ An chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, với quyết tâm chính trị  cao, đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 Quyết định, xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành 16 Nghị quyết về sửa đổi chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và triển khai 15 cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong năm đã có 650 lượt công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị chuyển đổi vị trí công tác, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện đã được các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo đúng quy định. 100% cơ quan nhà nước 03 cấp của tỉnh đã được cấp, phát, sử dụng chữ ký số. Hệ thống dịch vụ công một cửa điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được triển khai thực hiện có hiệu quả.Năm 2023, đã bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên 20 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại 04 đơn vị.
 
Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An
Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An
    Toàn ngành thanh tra Nghệ An đã thực hiện 335 cuộc thanh tra hành chính (qua thanh tra phát hiện sai phạm 66.394 triệu đồng và 101.540 m² đất; kiến nghị và thu hồi về ngân sách nhà nước 48.137 triệu đồng, kiến nghị khác 18. 257 triệu đồng và 101.540 m² đất. Đã thu hồi về ngân sách nhà nước 443.327 triệu đồng. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 46 tổ chức và 217 cá nhân sai phạm và chuyển 01 vụ việc có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra); 627 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (qua thanh tra phát hiện 940 tổ chức và cá nhân có vi phạm, phát hiện tổng số tiền vi phạm 1355 triệu đồng và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.305 triệu đồng, kiến nghị khác 50 triệu đồng; ban hành 915 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 5.616 triệu đồng); 125 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực (kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 48 tổ chức và 180 cá nhân có sai phạm trong thực thi công vụ).
 
    Cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 43 vụ/184 bị can, đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 26 vụ/85 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ/01 bị can. Thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra 7,830,963 triệu đồng; tài sản đã thu hồi được 5,647,797 triệu đồng.
 
    Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử: Trong năm 2023, cơ quan điều tra các cấp của Công an Nghệ An đang thụ lý, điều tra 13 vụ án, 03 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý kỷ luật 01 cán bộ là người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Viện kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý giải quyết 22 vụ/58 bị can, đã giải quyết 21 vụ/49 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử 30 vụ/77 bị cáo, đã xét xử 23 vụ/45 bị cáo. 
 
    Để công tác PCTN,TC trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, năm 2024, Tỉnh Nghệ An tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN,TC gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, đề cao tính gương mẫu, quyết liệt và trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong PCTN,TC. (2) Triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án của Chính phủ về “xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. ( 3) Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là các quy định về công khai, minh bạch, cải cách hành chính, dịch vụ công...(4) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ. (5) Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN,TC theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.