Cao Bằng: Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Thứ Tư, 29/11/2023, 05:56 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Quy định số 1468-QĐ/TU về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. 
 
    Quy định gồm 5 chương và 15 điều, quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm; đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm và có liên quan trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị tỉnh. Quy định hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, bao gồm: Hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi tiêu cực khác.
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng lần thứ 40
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng lần thứ 40
    Quy định trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, bao gồm: Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo; Trách nhiệm của thành viên cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo; Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo; Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tham mưu; Trách nhiệm của cán bộ tham mưu; Trách nhiệm của nhân sự; Trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.
 
    Theo Quy định, xử lý trách nhiệm khi vi phạm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Yêu cầu tập thể, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định này sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm Quy định này thì cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý: Bị khiển trách thì sau thời hạn ít nhất 12 tháng kể từ ngày quyết định khiển trách có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. Bị cảnh cáo thì xem xét miễn nhiệm. Sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định miễn nhiệm có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. Bị cách chức thì sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày quyết định cách chức có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. Bị khai trừ ra khỏi Đảng thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ có kết luận vi phạm thì chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.
 
    Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức quán triệt và căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hóa theo thẩm quyền để thực hiện nghiêm Quy định này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hằng năm báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện.
                                                                                        Kim Anh
.