Cà Mau: Ban hành kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn

Thứ Bảy, 25/11/2023, 06:42 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị. 
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định của pháp luật về kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập; phục vụ công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng. Tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại Điều 35 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, là tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người kê khai, của vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
    Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 phải hoàn thành việc kê khai trước ngày 31/12/2023; kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin quy định theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực đối với nội dung kê khai và gửi bản kê khai cho cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau căn cứ theo kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. Tiến hành xác minh đối tượng và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt theo quy định; chậm nhất ngày 30/11/2023 gửi danh sách và chậm nhất ngày 20/01/2024 phải bàn giao bản kê khai về các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập.
 
    Giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập.
                                                                               Nguyễn Hiên
.